Charlie

Lucyna|Dąbrowska Łapa 2014

Warszawa Lucyna Dąbrowska

Marta urządza przyjęcie w swoim świeżo wyremontowanym mieszkaniu na parterze. Atmosfera imprezy jest jednak dość nieprzyjemna a zaproszeni goście wydają się bardzo zblazowani. Z natury nieśmiała dziewczyna stara się przełamać chłodne konwenanse i zachęcić przyjaciół do zabawy. Pod wpływem dużej ilości alkoholu goście zaczynają ukazywać swoje prawdziwe oblicze.

Główny księgowy

KONKURS PLIK PDF

Dyrektor Domu Kultury w Łapach

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) następujące wymagania:

1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:

1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
6. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1. Prowadzenie rachunkowości Domu Kultury w Łapach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań miesięcznych z realizacji planu finansowego.
5. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
6. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
7. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
8. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
9. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
10. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym min. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
11. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US.
12. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
13. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
14. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys zawodowy z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
4. Świadectwa pracy potwierdzające okresy zatrudnienia oraz staż pracy w księgowości.
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie – Kasa Domu Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Kultury w Łapach”
w terminie do 10 listopada 2014r. do godz. 16.00

Dokumenty, które wpłyną do Sekretariatu – Kasy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wyłonienia kandydata w drodze konkursu należy przedstawić Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1 etat
3. Planowane zatrudnienie od 17 listopada 2014 r.

POBIERZ KONKURS PLIK PDF

Łapska Akademia Wokalna

łapska akademia wokalnaStart godzina 10:00, miejsce: sala Domu Kultury w Łapach

 

Planowana kolejność prezentacji.

Grupa I

1.Olaf Roszkowski – Kalendarz Białystok

2. KATARZYNA GŁĘBOCKA – Mój przyjaciel pies Łomża

3. Zuzia Gosiewska -Kraina Czarów-  Białystok

4. Sokołowska Aleksandra – Przyjaciel wie –  Łomża

 

Zespoły (planowany start 10:30)

1.Zespoł wokalno-instrumentalny w skladzie: Oliwia Juchimowicz, Hania Wygonowska, Gabrysia Stefanowicz–Idziemy szukać wiosny (muzyka-Katarzyna Wądołowska, słowa Barbara Kropiewnicka)

2.Perkowski Dawid, Zawadzki Bartek – Odkrywam siebie  Łapy

3.Małe MDK – 6 os. – 10 w skali Beaforta – Hajnówka

 

Podsumowanie i rozdanie nagród grupy 1 i kategorii zespoły (planowany start 11:15)

Grupa II (planowany start 11:30)

 1. Oliwia Juchimowicz  Brukowane uliczki

 2. KATARZYNA BOGUSKA – MAŁA SMUTNA KRÓLEWNA – Jarnuty

 3. Filipiuk Zofia – Dziś będzie bal – Hajnówka

 4. Karasiewicz Aleksandra – Czerwony Kapturek – Łapy

 5. Gabriela Stefanowicz-Laleczka z Saskiej porcelany  Białystok

 6. Leoniuk Aleksandra – Straszny budzik – Hajnówka

 7. Majewska Julia – Do słońca leć –  Łomża

 8. Ryszard Konopko -Obladi oblada Białystok

 9. Karasiewicz Zofia – Ulepimy dzis bałwana – Łapy

 10. Wygonowska Hanna – Sroka jubilerka –Białystok

 11. Markowska Maja – Jesienny Rock&Roll – Białystok

 12. Misiewicz Oskar – Dni których nie znamy –  Łapy

 13. Openchowska Katarzyna – Żyj do przodu –  Łomża

 14. Wołczyk Aleksandra – Rudy rydz – Hajnówka

 15. Wygonowska Zofia – Kraina kresowa –Białystok

 16. Zajkowska Kornelia – Różowa piosenka – Białystok

Przerwa techniczna 12:45-13:15

Grupa III (planowany start 13:15)

 1. EMILIA LUTOSTAŃSKA – KSIĘZYC WĘDROWIEC –  Łomża

 2. Brzozowska Julia – Milcząc –  Łapy

 3. Ginszt Wanda – Dzisiaj, jutro – Hajnówka

 4. Guzowska Maja – Rolling in the deep – Białystok

 5. MATEUSZ NIKSA –  PIOSENKA NA ZŁY CZAS –  Łomża

 6. Galent Agata – Nieodkryty ląd – Łapy

 7. Konopka Aleksandra – Świat to muzyka – Białystok

 8. Łapińska Aleksandra – Szare miraże – Łapy

 9. Sawicka Maria – Żeby szczęśliwym być – Hajnówka

 10. Kuc Natalia – Mam tę moc – Białystok

 11. Łapińska Aleksandra – Biegnij przed siebie –Łapy

 12. Sztyler Dorota – Miłość rośnie wokół nas – Hajnówka

 13. Łapińska Małgorzata – Nigdy więcej nie tańcz ze mną – Łapy

 14. Narolewska Laura – Poza czas –  Łomża

 15. Ryś Wiktoria – Hallelujah – Łapy

 16. Karczewska Izabela – Pójdziemy razem – Hajnówka

 17. Wojewódzka Natalia – Tyle słońca – Łapy

 18. Piekutowska Roksana – Piosenka uwerturowa – Białystok

 19. Zofia Porowska – Dmuchawce latawce – Łapy

 20. Antonina Kucharska – Czas nie będzie – Łapy

 

Grupa IV (planowany start 14:30)

 1. Aleksandra Raszczyk – Rycerz przegranych spraw –  Łomża

 2. Szafarska Magdalena – Come rain or come sine – Białystok

 3. Cwalina Magda – Już drogę znasz –  Łomża

 4. Dargiewicz Gabriela – Tańczące Eurydyki, Człowieczy los – Łomża

 5. Aleksandra Suproń –  Byle nie o miłości/Ołowiane szczęście –  Łomża

 6. Dragun Katarzyna – List -Białystok

 7. Drużba Katarzyna – Jaki piękny świat – Hajnówka

 8. Kopczewska Alicja – Nie jesteś Alicją –  Łomża

 9. Dworakowska Zuzanna – Blue skies –  Łapy

 10. Kuzyka Julia – Moknie w deszczu diabeł, Nie wie nikt – Białystok

 11. Perzanowska Wiktoria – Nieobecni –  Łomża

 12. Mirek Karolina – Bal u Posejdona – Hajnówka

 13. Perkowska Julia – Take a bow – Białystok

 14. Porowska Paulina – Eurydyki tańczące –  Łomża

 15. Izabela Gąsowska – Żeby szczęśliwym być -Łapy

 16. Pieńkowska Marlena – Jesteś lekiem na całe zło –  Łomża

 17. Wojtkielewicz Kamila – You'd be so nice – Białystok

 18. Katarzyna Bagińska – Miasto – Łapy

 19. Malwina Cholewicka– Magiczne ognie-  Łomża

 

Grupa V (planowany start 15:45)

Przemysław Piotrowski – Dwie połowy –  Łomża

Borkowska Katarzyna – Będzie tak jak jest –  Łomża

Szutkiewicz Anna – Sen motyla – Białystok

Natalia Wysocka – On – z rep. Brodki –  Łomża

Wawreszuk Julita – Wybacz Kamasza – Hajnówka

Justyna Zaręba – Tmie after time –  Łomża

Przestrzewska Julia – Dworzec –  Łomża

Kamil Kowalczyk – Always on my mind –  Łomża

 

Zakończenie przesłuchań godzina 16:15,

 

Rozdanie nagród godzina 17:00

Uwaga. Teoria !

10 i 23 października 2014 r. zajęcia z Teorii Muzyki nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela.

                                    Przepraszamy

 

Wsi radosna, wsi wesoła

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Łupianki Starej oraz Świetlica Wiejska w Łupiance Starej zapraszają naPiknik

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Łupianki Starej oraz Świetlica Wiejska w Łupiance Starej zapraszają na

Piknik Wsi radosna, wsi wesoła

19 października 2014 roku, plac za Świetlicą w Łupiance Starej, od godziny 13:00

W programie:

 • występ zespołu Łupinianki,
 • występ dzieci i młodzieży,
 • konkursy z nagrodami,
 • poczęstunek,
 • zabawa taneczna

3. Łapska Akademia Wokalna

Łapska Akademia Wokalna25 października 2014

Dom Kultury w Łapach serdecznie zaprasza.

Cele konkursu:

    Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
    Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
    Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

pobierz regulamin [ tutaj ]

karta zgłoszenia format .pdf [ tutaj ], karta zgłoszenia format .doc [ tutaj ]

karta akredytacyjna format .pdf [ tutaj ], karta akredytacyjna format .doc [ tutaj ]

Teatr Polska jedziemy z teatrem

import 4 października 2014 r., Dom Kultury w ŁapachImport/eksport

4 października 2014 r. godzina 18:00, Dom Kultury w Łapach wstęp wolny.

Spektakl „IMPORT/EXPORT” powstał w wyniku warsztatów teatralno-literackich „Mieszkam w Białymstoku”, z udziałem młodzieży czeczeńskiej mieszkającej w Białymstoku oraz młodzieży z białostockich szkół średnich.

Młodzi Czeczeni z jednej strony opowiadali o doświadczeniu porzucenia domu z powodu przymusowej emigracji, o dorastaniu w obcym środowisku, o tęsknocie za Czeczenią. Dla młodych białostoczan, tych z długą tradycją mieszkania w Białymstoku, to snucie refleksji o pustce pozostawionej po wyjeździe przyjaciół czeczeńskich, którzy w większości są cały czas w drodze do swojej ziemi obiecanej.

IMPORT EXPORT Podlasie, mimo wielowiekowej tradycji wspólnego życia różnych narodowości, jest ostatnio areną wielu incydentów na tle wrogości kulturowej. Po części jest to spowodowane gwałtownymi przemianami społecznymi w Europie, związanymi głównie z problemami migracji uchodźców na tle ekonomicznym i politycznym.

 • scenariusz, reżyseria: Michał Stankiewicz
 • asystent, muzyka, światła: Adam Frankiewicz
 • dramaturgia: Marta Jagniewska
 • wideo: Bartosz Tryzna
 • scenografia, kostiumy: Karolina Maksimowicz
 • dokumentacja: Patrycja Kownacka, Natalia Siereda, Ida Matysek, Martyna Płońska
 • kurator projektu: Magdalena Godlewska-Siwerska
 • koordynatorka projektu "Mieszkam w Białymstoku": Katarzyna Siwerska
 • plakat: Natalia Kabanow
 • projekcje wideo: Sebastian Łukaszuk  

Występują:

Zaurbek Vazaev, Zelichman Edilow, Bersan Mezhidov, Lorsan Mezhidov, Laura Mezhidov, Khava Ozdamirova, Khavashi Kosumova, Oxana Ahmadova, Dżaneta Ahmadova oraz Patrycja Kownacka, Natalia Siereda, Ida Matysek, Martyna Płońska.